Selecteer een pagina

words

are just words, are words

 

 

Binnen de wereld van (v)echtscheiding, samengestelde gezinnen en familie zijn zoveel woorden die gebruikt worden. Woorden raken de essentie … of niet.

Het Kerngezin is een samenlevingsverband dat alleen bestaat uit verwanten in de eerste graad (ouders en kinderen), Hofstede 1998. 

Gezin is de term voor alle samenwerkingsvormen die een herkenbare sociale eenheid op microniveau vormen, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.

De toekomst van de mens op aarde is gekoppeld aan het primordiale gezin. De toekomst van de mens wordt in het gezin beslist. Het huwelijk is het fundament van het gezin en het gezin is het hoogtepunt van het huwelijk.

Een samengesteld gezin is een gezin waarin 2 ouders samenleven die allebei kinderen hebben uit een eerdere relatie. Andere termen voor samengesteld gezin zijn: mozaïek gezin, patchwork gezin.
Stief… betekent oorspronkelijk ‘beroofd van de bloedband’, ‘iets missend’. Aanvankelijk werd de term gebruikt voor een latere echtgenoot van een weduwe of weduwnaar. Sinds het einde van de 20e eeuw wordt de term in Nederland en Vlaanderen ook gebruikt voor een persoon die een relatie aangaat met iemand die geen weduwe of weduwnaar is, maar die toch één of meerdere kinderen heeft. Dit oneigenlijke gebruik van het woord stiefouder wordt echter niet door iedereen aanvaard of in die zin gebruikt. Kinderen uit het eerste huwelijk zijn, bij gebruik van deze term, voor de stiefouder dus stiefkinderen. Deze kinderen worden ook de voorkinderen genoemd. Kinderen uit het tweede huwelijk zijn dan halfbroer en halfzus ten opzichte van de kinderen uit een eerder huwelijk, want zij hebben één gemeenschappelijke ouder. Kinderen uit het eerste huwelijk van de nieuwe partners zijn dan stiefbroer/stiefzus ten opzichte van elkaar, want zij hebben geen gemeenschappelijke (natuurlijke) ouder.

Stiefkinderen worden ook wel bonuskinderen of cadeaukinderen genoemd. Net zoals bij stiefouders (bonusmoeder, bonusvader en cadeaumoeder, cadeauvader).

Familie is een eenheid bestaande uit verschillende gezinnen. Verschillende gezinnen met doelgerichte betrekkingen, via genetisch en/of partner verwantschap. Waar liggen de grenzen en waar zijn we een? In een tijd waar scheidingen en samengestelde gezinnen vaker vorm krijgen een belangrijke vraag.

Samengestelde Familie – een gemeenschap van verschillende gezinnen met familiebanden vormt een samengestelde familie.

‘Two worlds one family van Phill Collins’

Verlies en Rouw – Riding the grief is a rollercoaster… it’s quite a ride…

Veel samengestelde gezinnen worden gevormd op een fundament van rouw en verlies door de pijn van een affaire of het wegvallen van een geliefde. Disney’s ex animator heeft een prachtige contributie gemaakt aan zijn vrouw en daarmee raakt hij velen harten.

Een verwantschapssysteem is het geheel van regels dat de rechten en plichten van leden van een familie of een clan beschrijft. Meestal is het gebaseerd op biologische afstamming, maar een verwantschaps-systeem wordt beschouwd als een culturele verworvenheid. Er kunnen twee hoofdsystemen worden onderscheiden:

  • matrilineaire erwantschappsystemen, waarbij de verwantschap loopt via de moeder
  • patrilineaire verwantschappsystemen, waarbij de verwantschap loopt via de vader

Binnen deze systemen zijn allerlei variaties mogelijk. Zo worden in het Hawaïaanse verwantschapssysteem alle broers van de ouder eveneens ‘vader’ genoemd, en alle zussen van de ouders ‘moeder’, en wordt in sommige matrilineaire culturen een kind opgevoed door (in het gezin van) de moeders broer – in plaats van door de moeder en de vader, zoals in westerse culturen gebruikelijk is.

Cultureel antropologen hebben talloze verwantschapssystemen beschreven. Zij gebruiken hierbij de term kinship, om aan te geven dat het hen primair om de culturele band gaat en niet direct om de biologische verwantschap.

Bij biologisch ouderschap is er sprake van een bloedband. Het DNA van de vader en moeder zit in het kind. De biologische moeder heeft een bloedband via DNA met het kind. De biologische vader heeft een bloedband via DNA met het kind. Bloedband wordt ook wel de warme kant genoemd.

Bij juridisch ouderschap zijn de ouders wettelijk familie van het kind zonder dat ze biologisch verwant hoeven te zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij adoptie.

De wettelijke of juridische moeder is:

  • De vrouw uit wie het kind is geboren. Dat geldt ook als het kind verwekt is met een donoreicel.
  • De vrouw die het kind heeft geadopteerd.
  • De duomoeder die automatisch ouder is geworden of het kind heeft erkend. Of de duomoeder waarvan de rechter het ouderschap vaststelt.

De wettelijke of juridische vader is:

  • De echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder op het moment dat het kind wordt geboren.
  • De man die het kind erkent of adopteert.
  • De man van wie de rechter het vaderschap vaststelt.
Ex voormalig echtgenoot of echtgenote.
Onder een samenleving, community of gemeenschap wordt verstaan een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken. Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal. De mensen hebben een kenmerk gemeen (vaak speelt afkomst een rol).
Loyaliteit is het trouw blijven aan iets of iemand. De bloedband tussen het kind en zijn of haar ouders brengt vanuit het kind een systemische loyaliteit met zich mee.
Co-ouders ouders die niet meer bij elkaar zijn, zorgen wel samen voor de kinderen. In de praktijk is coouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn.

What are you waiting for 

Community

voor het welzijn van een ieder